Sağlık Bakanı Koca’dan personel alımı açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

 • 6.409 Sağlık personeli (hemşire, ebe, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog ve diğer sağlık personeli) alacağız.
 • Yukarıdaki maddede bahsedilen alımlar önümüzdeki haftalarda bitmiş olacak.
 • Bu alımın dışında yıl sonuna kadar 25.000’e yakın tabip, uzman tabip ve eczacı atamamız olacaktır.
 • Açılacak yeni şehir hastaneleri olacaktır.
 • Genel bütçeden 63 hastanenin açılışı olacaktır.
KPSS diyetisyen, DİYETİSYENLİK ATAMALARI, sağlık bakanlığı beslenme ve diyetetik

Diyetisyenlere kötü haber: “4924’lü sağlıkçı sayıları belirlendi”

Her yıl vizelenen pozisyonlar 2018 içinde güncellendi. 4924’ün ilk çıktığı yıllara göre hekim ve uzman hekimler için vizelenen posizyon sayısında ciddi artışlar yaşanırken Diyetisyen sayısı değişmedi.

Peronel temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, 2018 yılında istihdam edilebilecek sözleşmeli sağlık personelinin sayıları belirlendi.

20.01.2018 tarihinde yayımlanan 2017/11115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, 2018 yılında sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri ve personel sayıları tespit edildi.

Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, 2018 yılında toplam 16.000 adet sözleşmeli sağlık personeli çalıştırılabilecek. Bu sayı 2017 yılı için de 16.000 olarak belirlenmişti.

Açıklanan bu rakam, 2018 yılında ilk defa 16.000 sağlık personeli işe alınacağı anlamına gelmiyor. 2017 yılında bu kapsamda 16.000 personel çalışıyor olması halinde ve bunların 2018 yılına da görevlerine devam ediyor olması halinde, bu yıl sadece 8 Uzman Tabip yerine Tabip istihdamına gidilebilecek.

Bakanlar Kurulu Kararına göre;

 • Peronel temininde güçlük çekilen yerlerde, 2018 yılında 16.000 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilebilecek.
 • Ebe, Hemşire, Psikolog, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri, Tabip, Uzman Tabip, Diş Tabibi ve Diyetisyen unvanlarında personel istihdam edilebilecek.
 • Sağlık Bakanlığında istihdam edilecek olan 16.000 personelin;
  • 220’si Acil Sağlık Hizmetlerinde,
  • 2.122’si Eğitim Hastanelerinde,
  • 1.385’i Entegre İlçe Hastanelerinde,
  • 34’ü Halk Sağlığı Laboratuvarlarında,
  • 489’u İlçe Sağlık Müdürlüklerinde,
  • 1.000’i Sağlık Evlerinde,
  • 493’ü Toplum Sağlığı Merkezlerinde ve
  • 10.257’si de Yataklı Tedavi Kurumlarında çalışabilecek.

Unvanlara göre 16.000 personelin dağılımı şöyle

Sağlık Personeli Unvanı Personel Sayısı
2017 2018
Uzman Tabip 8.274 8.266
Tabip 6.669 6.677
Diş Tabibi 1 1
Diyetisyen 1 1
Ebe 1.003 1003
Hemşire 5 5
Psikolog 1 1
Sağlık Memuru 45 45
Sağlık Teknikeri 1 1
             Toplam 16.000 16.000

Yalnızca tabip ve uzman tabip sayılarının artırılmış olduğunu görüyoruz. Bu husus atanmayı bekleyen beslenme ve diyetetik lisans mezunu diyetisyenleri üzdüğü gibi diş hekimi, psikolog ve fizyoterapist gibi sağlık profesyoneli arkadaşlarımızı da üzmüştür.

para, maaş, ücret, bes

Unvanlara göre maaşlar üç gruba ayrıldı!

KİT personelinin ücretlerine dair yeni Tebliğ yayımlandı. Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (No: 2017/2)

Resmi Gazete

Sayı : 30130, TEBLİĞ, Devlet Personel Başkanlığından:

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNDE UYGULANACAK ÜCRETLERİN TESPİTİNE İLİŞKİN TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2017/2)

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları sözleşmeli personel ücretlerin tespitine ilişkin 18/07/2017 tarihli ve 2017/T-8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ilişiktedir.

Tebliğ olunur.

Yüksek Planlama Kurulunca;

Devlet Personel Başkanlığının 27/01/2016 tarihli ve E.554 sayılı ve 10/05/2017 tarihli ve E.2774 sayılı yazıları dikkate alınarak; kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında istihdam edilen sözleşmeli personel ücretlerinin tespit edilmesine ilişkin ekli Kararın kamu bütçesine ilave yük getirilmemesi kaydıyla kabulüne, karar verilmiştir.

YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI

Sözleşmeli personel temel ücretleri ve temel ücretlerin hesaplanması

MADDE 1 – (1) 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonların, temel ücret grupları itibariyle en düşük ve en yüksek temel ücretleri (EK-I)’de gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

(2) Sözleşmeli personelin temel ücretleri (EK-I)’deki en yüksek temel ücretleri aşamaz ve ilgili yıla ait Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşmede belirlenen sözleşme ücret tavanlarını geçemez.

(3) Bu Karar kapsamındaki kurumlarda açıktan veya naklen atanan, eğitim düzeyi, görev yeri veya unvanı değişen veya kurum içinde aynı unvandakilere göre daha az ücret alan sözleşmeli personelin ücretlerini, personelin unvanı, eğitim düzeyi, iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartları dikkate alınarak en düşük ve en yüksek ücretler dahilinde belirlemeye ilgili kuruluş yönetim kurulu yetkilidir.

Ücretlerde artış yapılması

MADDE 2 – (1) Bu karar kapsamında bulunan sözleşmeli personelin temel ücretleri, ilgili yıla ait Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşmede belirlenen artış oranları kadar artırılır.

Ücretlerin yeniden düzenlenmesi

MADDE 3 – (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirme kapsam ve programında olanlar dahil) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personel ile Sümer Holding’de 527 sayılı KHK’nın 31’inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretlerinde, sözleşmeli personelin dahil olduğu gruba ait en düşük ve en yüksek temel ücret miktarları arasında kalınması kaydıyla, görevin niteliği ve önemi, görev yerinin özelliği, personelin eğitim düzeyi ve hizmet süresi, görevde yükselme yönetmeliğine göre bir üst unvan grubuna ait ücret düzeyi gibi hususlar ile kuruluşun hiyerarşik yapısı ve mali imkanları dikkate alınarak ayarlama yapmaya ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklık yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Bu şekilde yapılacak ücret ayarlamaları sonucu oluşacak toplam maliyet artışı, söz konusu sözleşmeli personel grubuna ait toplam temel ücret maliyet tutarının % 5’ini hiçbir şekilde aşamaz. Sümer Holding’de 527 sayılı KHK’nın 31’inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin maliyete esas olan %5’in hesaplanmasında toplam sözleşme ücret maliyet tutarı esas alınır.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 4 – (1) 21/10/2011 tarihli ve 2010/T-20 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Kararın 3 üncü maddesi 1/1/2018 tarihinde, diğer hükümleri yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

(EK-1)
SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINA AİT TEMEL ÜCRETLER

1. Grup

(En düşük temel ücret 2.510 TL, En Yüksek Temel Ücret 4.344 TL)
 • Baştabip, Baştabip yardımcısı, Uzman Tabip, Tabip,
 • Diş tabibi,
 • Diyetisyen,
 • Eczacı,
 • Veteriner, 
 • Biyolog,
 • Ajans Amiri, Amir, Asistan Hava Trafik Kontrolorü, Atölye Şefi, Avukat, Başeksper, Başkontrolör, Başmimar, Başmühendis, Çözümleyici, Ekonomist, Eksper, Fizikçi, Gar Şefi, Grup Başmühendisi, Havalimanı Müdür Yardımcısı, Hava Trafik Başkontrolörü, Hava Trafik Kontrolörü, İstasyon Şefi, İstatistikçi, İtfaiye Şefi, Jeolog, Jeomorfolog, Kaptan, Kimyager, Kontrolör, Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, Koruma ve Güvenlik Şefi, Koruma ve Güvenlik Müdür Yardımcısı, Makinist (TCDD), Matematikçi, Merkezi Satınalma Uzmanı, Mimar, Muhasebeci, Müdür Yardımcısı, Mühendis, Mütercim, Pilot, Programcı, Sistem Programcısı, Sivil Savunma Amiri, Şef, Şeftren, Şehir Plancısı, Teknik Amir, Teknik Öğretmen, Teknik Şef, Teknik Uzman, Tekniker, Tercüman, Uzman, YHT Makinisti

2. Grup

(En Düşük Temel Ücret 2.213 TL, En Yüksek Temel Ücret 3.801 TL)
 • başhemşire, hemşire,
 • psikolog,
 • çocuk gelişimcisi,
 • pedagog,
 • sağlık memuru, sağlık teknisyeni,
 • veteriner sağlık teknisyeni,
 • AIM Memuru, Amir Yardımcısı, Anbar Memuru, Apron memuru, Asistan AIM Memuru, Başdağıtıcı, Başrepatitör, Başteknisyen, Bilgisayar İşletmeni, Büro personeli, Cer muayene memuru, çocuk eğitimcisi, Dağıtıcı (PTT), daktilograf, dava takip memuru, dekoratör, eğitim uzmanı, endeks ve faturalama memuru, enformasyon memuru, gişe memuru, grafiker, haberleşme memuru, hareket memuru, hostes, itfaiyeci, kondoktör, konsrüktör, koruma ve güvenlik görevlisi, köprü operatörü, kütüphaneci, laborant, makinist, memur, merkezi satınalma uzman yardımcısı, muhasebeci yardımcısı, mutemet, öğretmen, pazarlama ve dağıtım memuru, pazarlamacı, programcı yardımcısı, puantör, rapörtör, repartitör, ressam, revizör, santral memuru, satınalma memuru, satış memuru, sayman, sekreter, stajyer AIM memuru, stajyer hava trafik kontrolörü, sürveyan, şef yardımcısı, teknik ressam, teknisyen, temsilci, topograf, tren teşkil memuru, uzman yardımcısı, vagon teknisyeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar

3. Grup

(En Düşük temel Ücret 2.131 TL- En Yüksek Temel Ücret 3.361 TL)

Aşçı, bahçıvan, bekçi, çocuk bakıcısı, dağıtıcı, destek personeli, hayvan bakıcısı, hizmetli, iş makinası sürücüsü, kaloriferci, makasçı, makinist yardımcısı, manevracı, postacı, seyis, şoför, tahsildar, teknisyen yardımcısı

21 Temmuz 2017 CUMA

Resmi Gazete

Sayı : 30130

TEBLİĞ

Devlet Personel Başkanlığından:

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ, TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM

ŞİRKETİ, İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİNDE VE PTT ANONİM

ŞİRKETİNDE 2016 VE 2017 YILLARINDA UYGULANACAK

ÜCRETLERİN TESPİTİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/1)

22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 ve ek 1 inci maddelerine tabi kuruluşlarla, bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan ve 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanuna tabi olmayan kamu bankaları ile PTT Anonim Şirketinde çalışan kapsam dışı ve sözleşmeli personel ile bu kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerine 2016 ve 2017 yıllarında uygulanacak ücretlerin tespitine ilişkin 18/07/2017 tarihli ve 2017/T-7 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ilişiktedir.

Tebliğ olunur.

YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI

Bazı kamu kuruluşlarının 2016 yılı personel ücretleri

MADDE 1 – (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 ve ek 1 inci maddelerine tabi kuruluşlarla, bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (haklarında özelleştirme kararı alınanlar dahil) çalışan kapsam dışı personelin ücretleri, 1/1/2016 tarihinden itibaren %6,9 oranında artırılmıştır.

(2) Kapsam dışı personel ile Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 27 nci maddesi kapsamındaki), Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve İller Bankası A.Ş. sözleşmeli personeline; aylık ücret, her türlü sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek, vekalet ücreti, avukatlık vekalet ücreti (6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 27 nci maddesi kapsamındaki personel hariç), temettü, prim, ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar ve diğer adlar altında yapılan ödemelerin (yönetim kurulu üyeliği ücreti ve ek ödemesi, harcırah, doğum ve ölüm yardımları hariç) brüt aylık ortalaması;

a) Hiç bir şekilde 2.035-TL’den düşük,

b) Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş., BOTAŞ ve TPAO’da; genel müdürler için 12.459-TL’den, diğer personel için 10.524-TL’den yüksek,

c) Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve İller Bankası A.Ş.’de; genel müdürler için 11.093-TL’den, genel müdür yardımcıları için 10.239-TL’den, diğer personel için 8.539-TL’den yüksek,

ç) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’de; genel müdürler için 10.911-TL’den, diğer personel için 8.686-TL’den yüksek,

d) Diğer kuruluşlarda; genel müdürler için 8.728-TL’den, diğer personel için 6.454- TL’den yüksek

olamaz.

(3) Kuruluşlarda 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi çalışan personelden kaptan/başmühendis ile uzakyol kaptan/başmühendis ehliyetli bakım, onarım, donatım enspektörler grubunun ücret ve diğer haklarında gerekli düzenlemeleri yapmaya, ilgili kuruluş veya bakanlığın teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.

Bazı kurum ve kuruluşlarda 2016 yılı yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelik ücretleri

MADDE 2 – (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. ve İller Bankası A.Ş. yönetim kurulu üyelerine net 2.729-TL’yi, yönetim kurulu başkanına bu ücretin iki katını, denetim kurulu üyelerine ise yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretin 3/4’ünü aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret verilir. Bu kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetim kurulu üyelerine 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer aylık ücret tutarını aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından ek ödeme yapılabilir. Özelleştirme kapsam ve programında bulunup kamu payı %50’nin üzerinde olan kuruluşlar dahil kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerine 2.729-TL, yönetim kurulu başkanına bu ücretin iki katı, tasfiye kurulu üyeleri ile bağlı ortaklık denetçilerine yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretin 3/4’ü tutarında net aylık ücret verilir. Bu kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerine, 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer aylık ücret tutarında ek ödeme yapılır. Bu aylık ücret ve ek ödemenin her türlü vergi ve kesintileri (uhdesinde kamu görevi bulunan yönetim, denetim veya tasfiye kurulu üyelerinin birinci ve ikinci işverenden aldıkları ücretleri birleştirmek suretiyle ödemeleri gereken ilave gelir vergisi dahil) ilgili kuruluş tarafından karşılanır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kuruluşların ortaklık ve iştiraklerinde, bunları temsilen yönetim, denetim ve tasfiye kurullarında görev alanlara ücret, prim, ikramiye, temettü ve sair adlar altında yapılacak ödemelerin yıllık net tutarı; birinci fıkrada belirlenen miktarın yönetim kurulunda görev alanlar için 14 katını, denetim ve tasfiye kurullarında görev alanlar için 14 katının 3/4’ünü aşamaz.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kuruluşların ortaklık ve iştiraklerinde ücret, prim, ikramiye, temettü ve sair adlarla ikinci fıkrada belirtilen miktarlardan daha yüksek ödeme yapılması kararlaştırıldığı takdirde, aşan kısım iştirakler tarafından ilgililere ödenmeyerek temsil ettikleri kuruluşa yatırılmak suretiyle irat kaydettirilir.

(4) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kuruluşların yönetim ve denetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerinin, kuruluş yönetim kurulunun muvafakati ile bu kuruluşların doğrudan ve dolaylı pay sahibi olduğu ortaklık ve iştiraklerinde yönetim, denetim veya tasfiye kurullarında görev almaları halinde tahakkuk edecek ücret, temettü, prim ve sair hakları temsil olunan kuruluşa ödenir.

(5) Yönetim, denetim ve tasfiye kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerin ücretleri her ayın onbeşinde peşin ödenir. Ay ve dönem içinde göreve başlayanlara ücret ve ek ödemenin çalışma günlerine tekabül eden tutarı ödenir. Emeklilik ve ölüm hali hariç olmak üzere görevden ayrılma halinde ücret ve ek ödemenin çalışılmayan günlere tekabül eden tutarı geri alınır.

(6) Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerden, başka bir iş veya yerde geçici görevlendirilmeleri sebebiyle bu görevlerini fiilen yürütmeleri mümkün olmayanlar ile burada belirtilen görevlerinden uzaklaştırılanlara ücret ödemesi ve ek ödeme yapılmaz. Yönetim kurulu başkanlığı ve üyelikleri, denetim ve tasfiye kurulu üyelikleri ile denetçiliğe vekaleten atanan veya görevlendirme yapılanlara herhangi bir ödeme yapılmaz.

(7) Kamu sermayeli banka ve borsalar ile bunların iştiraklerinin; sermayesi kısmen veya tamamen Hazineye veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait olup özelleştirme neticesinde kamu payı %50’nin altına düşen Devlet iştiraklerinin; uydu yörünge pozisyonlarının haklarına sahip olan sermayesinin tamamı Hazineye ait şirketin; yönetim, denetim ve tasfiye kurullarında görev alanlara, yetkili organları veya esas sözleşmeleri uyarınca belirlenen ücretler ödenir.

Diğer ücretler

MADDE 3 – (1) Bu Karar kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan personelden, birden fazla kuruluşta görev alanlara bir görev için ücret ödenir.

(2) Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarından olup özelleştirme işlemleri tamamlanan kuruluşların kapsam dışı kamu personelinin ücretlerine, bu personelin kapsam dışı statülerde bulunduğu sürelere ait bu Karardaki ücret artışları hiçbir işlem yapılmaksızın aynen uygulanır.

Ücretlerin belirlenmesi

MADDE 4 – (1) Bu Karar kapsamındaki kuruluşlarda açıktan veya naklen atanan, eğitim düzeyi, görev yeri veya unvanı değişen veya kuruluş içinde aynı unvandakilere göre daha az ücret alan kapsam dışı personelin ücretlerini, personelin unvanı, eğitim düzeyi, iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartları dikkate alınarak en düşük ve en yüksek ücretler dahilinde belirlemeye ilgili kuruluş yönetim kurulu yetkilidir.

(2) 1 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki PTT A.Ş.’nin personelinin ücretlerinin, belirlenen tavanı geçmemek kaydıyla artırılmasına Kuruluş Yönetim Kurulu yetkilidir. Ancak, bu şekilde yapılacak artış oranı 1 inci maddenin birinci fıkrasındaki artış sonrası oluşacak ücretin %23,8’ini aşamaz.

(3) 1 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendi kapsamındaki personelin ücretlerinin, belirlenen tavanı geçmemek kaydıyla artırılmasına kuruluş yönetim kurulları yetkilidir. Ancak, bu şekilde yapılacak artış oranı 1 inci maddenin birinci fıkrasındaki artış sonrası oluşacak ücretin %5,4’ünü aşamaz.

Ücretlerde artış yapılması

MADDE 5 – (1) Bu Karar kapsamında bulunan yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelikleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personel için belirlenen ücret ve ücret tavanlarına, 2016 yılı ikinci altı aylık dönemi ve 2017 yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için kamu görevlilerinin mali haklarında uygulanan artış oranı kadar artış yapılır.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 6 – (1) 21/8/2015 tarihli ve 2015/T-17 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Karar 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Memurlar.net
http://www.memurlar.net/haber/682375/kit-personelinin-ucretlerine-dair-yeni-teblig-yayimlandi.html?utm_source=headlines
diyetisyen, beslenme uzmanı, beslenme ve diyet uzmanı, beslenme ve diyetetik, gerçek diyetisyenler sitesi

“Doktor, Tabip ve Hekim” arasındaki fark nedir?

Tıp ve hekimlik mesleği en zor ve en derin bilgi gerektiren mesleklerinden birisidir. Uzmanlığı olsun olmasın bir tabip, insan gibi karmaşık bir malzemeyle uğraşarak, hem onun hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek, hem de hasta olmadan önce sağlıklı yaşayabilmenin yolunu ona göstermek niyetine yönelik bir eğitim almak durumundadır.

Türkçede tıp fakültesinden mezun olarak tababet mesleği icra eden kişilere genellikle doktor diyoruz. Hekim ve tabip sözcükleri de daha seyrek olmakla birlikte kullanılan diğer tanımlamalar. Biz bu kelimelerin hepsini eş anlamlı olarak:

Tıp fakültesinden mezun, temel tıbbi bilgilere sahip ve tıp diplomasına sahip kişi, anlamında kullanmaktayız.

Şimdi önce bu kelimelerin anlamlarına kısaca bir bakalım:

Doktor

Doktorluk, akademik bir derecenin adıdır. Bilindiği gibi kelime aslında, bütün bilim alanları için kullanılan ve herhangi bir bilimsel yahut felsefi alanda yüksek bir başarı düzeyine ulaşmış kişilere verilen bir unvan.Kelimenin kökeni, Latince ‘öğretmek’ anlamına gelen docere kelimesine dayanır. Bu da aslında, ‘öğretme ye terliliği” anlamındaki licentia doçenti kelimesinin kısaltılmasından türetilmiş. Kısacası, bu gün tüm tıp fakültesi mezunları için kullandığımız doktor terimi, öğretme yeterliliği ile ilgili bir kökten türetilmiş ve yüksek bir akademik dereceyi belirtmek için kullanılan bir terim aslında.

Bu açıdan bakınca tıp fakültesi mezunlarına doktor demek aslında kelime kökü olarak yanlış bir uygulama gibi gözüküyor.

Tabip

Tıp ilmi (veya sanatı) ile uğraşan kişileri tanımlamak için kullanılan Arapça kökenli bir sözcüktür. Hemen her tıp öğrencisinin bildiği gibi, tıp bilimleri ile ünlü Antik Mısır’daki Teb şehrinin isminden türetildiğine inanılan bu terim, Osmanlıca Türkçesinde ve Yeni Türkçede kullanılmaktadır.

Hekim

Belki de sadece bizim dilimizde ve bize yakın coğrafyalarda yaşayanların dillerinde tababet (tıp bilimleri) ile uğraşan kişileri nitelemek için kullanılan bir terimdir. Arapça h-k-m olarak yazılan hüküm kökünden gelir ve yüzeysel anlamı itibariyle karar veren, doğruyu yanlıştan ayırabilen kişi anlamlarında kullanılır. Hakim, hakem ve hikmet gibi kelimeler de hep aynı kökten gelen ve anlam açısından sıkı ilişkileri olan kelimelerdir. Bunların hepsinde de ‘eğriyi-doğruyu ayırt etme’, ‘sıradan insanlardan daha derin bir bilgiye sahip olma’, ‘bilgisi ile iş görebilme’ gibi içerimler saklıdır. Yine hükm keli mesinin kökeni de ‘batıl’ın zıddı olarak tarif edilen Hakk kökünden türemiştir ki, gerçeklik, hakikate uygunluk ve yalansız yapma gibi günlük anlamlan mevcuttur.

Değerlendirme

 • Tababetle uğraşan kişilere doktor demek kelime anlamlarını düşündüğümüz takdirde pek uygun görünmüyor. Zira doktorluk bir akademik seviyedir ve hem sadece tıbbiyeye mahsus değildir, hem de tıp fakültesini bitiren herkes bu akademik dereceyle mezun olmaz (zira akademik ilerleme amacındaki tıp fakültesi mezunlarının önce ya bir doktora yahut bir uzmanlık eğitimi almaları gerekir).
 • Tabip mi, Hekim mi: Tabip, tıp mesleğini icra eden kişidir. Burada, tıp mesleğinin genel geçer bilgisine sahip olmak ve bunu yeterli ve gerekli derecede uygulayabilmek yeterli görünmektedir. Hekim sözcüğü ise anlam itibariyle çok daha derinlere uzanır ve bu tabirle nitelenecek kişilerde fazladan bazı özellikler aranmasını gerekli kılar. Hekim, sadece kendisine öğretilmiş bilgiyle sınırlı kal mayan, kendinden öncekilerin ve hocalarının hatalarını tekrarlamayacak bir feraset geliştirebilen, tıp mesleğindeki doğru ve yanlışları ayırt edebilecek kapasiteye ulaşmış, hikmet arayışında ve hikmetle iş görme azminde bir insanı tanımlar yahut tanımlamalıdır. Hekim, karşısındaki insanın bir ‘insan’ olduğu bilincinden asla uzaklaşmayan, ölüm ve hastalığı mücadele edilecek anormallikler olarak değil, hayatın doğal parçaları olarak görebilen, hem kendi hayatında hem de hastalarının yaşam kalitesinde belirgin bir iyileşme sağlayabilecek bir zihni ve fikri donanıma sahip bir insanı düşündürmelidir.
 • Dolayısıyla hekim, doktordan da tabipten de üst basamakta bir tanımlamadır ve hem mesleki, hem de kişisel açıdan kâmil insanı düşündüren telmihlere sahiptir. Hekim, kâmil insandır; bu anlamda doktor, hatta tabip bile, hekime nazaran sadece bir teknik uygulayıcı olabilir.
 • Kısaca Hekim > tabip > doktor diyebiliriz.
sağlık sen

Hekim-dışı personel boğuldu!

Sağlık Bakanlığı’nın her geçen gün çıkarttığı ek ödeme yönetmelikleri ile maalesef hekim dışı personel havuzda boğulmuş olup özellikle afili olan hastanelerde sabit oranın üzerinde neredeyse fark alınmama durumuyla karşı karşıya kalınmıştır.

diyetisyenler, beslenme uzmanları, diyet doktorları, beslenme ve diyet uzmanları

Sıfır hata ile çalışan, ailesinden yaşantısından zamanından hatta ve hatta karşısındaki hasta kırılmasın diye kendinden bile çok büyük tavizler vererek özverili şekilde çalışan sağlık personelleri ne yazık ki hekim ve hekim dışı olarak ikiye ayırarak aldıkları ek ödemelerde her geçen gün kırpılmaya başlanmıştır.

 sağlık sen

Kurumlarda çalışma huzurunu ve barışı bozulmaya başlamıştır. Buradan açıkça ifade ediyoruz ki bizim kimsenin aldığı paralarda gözümüz yok TC Sağlık Bakanlığımızın sadece sağlık alanında tabipleri düşünür şekilde fikir ve eylemlerde bulunması bir ekip işi olan hizmetli personelinden hekimine kadar personellerin adaletsizliğe ve haksızlığa uğramaları, emeklerinin karşılığını almamaları tabiri caizse emek hırsızlığı yapılması bizleri üzmektedir.

doktor, hekim, tabip

Yapılan bu adil olmayan dağılımdan en kısa zamanda vazgeçilmelidir.

Karabük Sağlık-Sen Şube Başkanı Selçuk Taşyapar

avm, alışveriş merkezi, en yakın avm, avm diyetisyen

AVM’lere hekim zorunluluğu geldi!

Alışveriş merkezlerine doktor ve ATT zorunluluğu 26 Şubatta başlıyor…

hekim sağlık doktor

Bir yıl önce alışveriş merkezlerine “acil tıbbi müdahale ünitesi” bulundurma şartı getirilmişti. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı yönetmeliğe göre AVM’lerin bu şartı yerine getirmeleri için son gün ise 26 Şubat 2017.

avm, alışveriş merkezi, en yakın avm, avm diyetisyen

Henüz bir reviri olmayan alışveriş merkezleri için son gün: 26 Şubat 2017

Medline Operasyon Müdürü Özgür Özalp yönetmeliğin,

Yaralanan ya da hastalanan kişinin hızlıca sağlık ünitesine ulaşması, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra da hızlıca ambulansa ulaşabilecek şekilde kurgunun sağlanmış olması gerekir, dediğini söyledi.

diyetisyenler, beslenme uzmanları, diyet doktorları, beslenme ve diyet uzmanları

AVM’lerdeki revirin en az 20 m² olması ve acil durumlarda müdahale için belirlenen asgari ekipmanı bulundurması gerekiyor. Yönetmeliğe göre, satış alanı

 • 20.000 – 50.000 m² arasındaki AVM’lerde 2 acil tıp teknisyeni,
 • 50.000 – 100.000 m² arasındaki AVM’lerde 1 paramedik ve 1 acil tıp teknisyeni,
 • 100.000 m² ve üzeri AVM’lerde ise bir hekim ve bir acil tıp teknisyeni bulunması şart.

avm, alışveriş merkezi, en yakın avm, avm diyetisyen

AVM’lerde her zaman tıbbi desteğe ihtiyaç olabileceğini belirten Trump AVM İşletme Müdürü Volkan Demir,

Zaten revir hizmeti veriyorduk, yönetmeliğe göre şartlarımızı geliştirdik ve hizmetimize bu şekilde devam ediyoruz, dedi.

Bunun beş buçuğu da var!, sağlıkta şiddet, doktor darp

Alışveriş merkezlerinde en sık basit yaralanmalar ve tansiyon problemleri yaşandığını belirten Medline Operasyon Müdürü Özgür Özalp da,

Küçük yaralanmalar, yemek katlarındaki boğulma tarzı boğazına bir şey kaçma, tansiyon yükselmesi, ateş, solunum yolu rahatsızlıkları görülebiliyor, değerlendirmesinde bulundu.