hacettepe, hacettepe üniversitesi, hacettepe hastanesi, hacettepe beslenme ve diyetetik, hacettepe diyetisyenlik, hacettepe beslenme bölümü

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi KPSS ile diyetisyen alıyor!

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirmek amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri Özel Bütçe ve Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

1 Hemşire 39 KPSSP3
Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak.

2 Eczacı 1 KPSS şartı aranmamaktadır.
Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

3 Diyetisyen 1 KPSSP3
Sağlık Bilimleri Fakültesinin Beslenme ve Diyetetik Bölümü ya da Beslenme ve Diyetetik Yüksekokullarının 4 yıllık lisans programından mezun olmak.

4 Sağlık Teknikeri 3 KPSSP93
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.

5 Sağlık Teknikeri 5 KPSSP93
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Teknikerliği 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.

6 Sağlık Teknikeri 1 KPSSP93
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 yıllık ön lisans mezunu olmak. (Gastroenteroloji Bilim Dalı Bilim Dalı-Endoskopi Ünitesinde görevlendirilmek üzere)

7 Sağlık Teknikeri 1 KPSSP93
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 yıllık ön lisans mezunu olmak. (Merkez ve Acil Laboratuvarlarında görevlendirilmek üzere)

8 Sağlık Teknikeri 1 KPSSP93
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 yıllık ön lisans mezunu olmak, bir Üniversite Hastanesinde Girişimsel Radyoloji alanında en az 1 yıl deneyim sahibi olmak ve deneyimini SGK dökümü ile kanıtlamak. (Girişimsel Radyoloji Ünitesinde görev yapmak üzere.)

9 Sağlık Teknikeri 1 KPSSP93
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 yıllık ön lisans mezunu olmak. (Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalında görevlendirilmek üzere.)

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

(1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
(3) Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak,
(4) 01.01.1984 ve sonrası doğumlu olmak,
(5) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
(6) Alım yapılacak branşta belirlenen fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
(7) Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
(8) Başvuru yapacak adayların son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657/4-B) olarak çalışmamış olmak,

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, ZAMANI ve YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

(1) Lisans mezunları için 2018 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türüne, ön lisans mezunları için 2018 yılı KPSSP93 puan türüne bakılacaktır. Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda yalnızca bu pozisyon için yazılı ve/veya sözlü sınav yoluyla işlem yürütülecek olup ayrıca duyuru yapılacaktır. Adayların başvurularını C Katı İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı ve 2 adet fotokopisi, diplomalarının ve/ veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi, KPSS sonuç belgesi (internet ortamında alınan sonuç belgesi yeterlidir), erkek adaylar için askerlik belgesinin aslı ve fotokopisi, ilgili unvanda varsa talep edilen sertifika, çalışma belgesi, vb. ile birlikte gazetedeki ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen yapmaları gerekmektedir.
(2) Adayların posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
(3) 676 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 74. Maddesi ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinin Birinci fıkrasının (a) bendine 8. Fıkra olarak “Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak”
Bendi uyarınca ilgili formun elektronik ortamda doldurulup başvuru sırasında teslim edilmesi gerekmektedir.
(4) Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
(5) Sonuçlar son başvuru tarihini takiben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ web adresinde yayınlanacaktır.
(6) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

*Bu ilana başvurular resmi çalışma günlerinde ve mesai saatleri içerisinde (08:00-17:00) arasında kabul edilecektir.

gazi üniversitesi yüksek lisans ve doktora

Gazi Üniversitesi Hastanesi KPSS ile 2 diyetisyen alıyor!

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanesi Başhekimliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle (Eczacı Pozisyonu Hariç) giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 37 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

POZİSYON NO POZİSYON KPSS PUAN TÜRÜ ARANILAN NİTELİKLER ADET
1 Eczacı KPSS ŞARTI YOKTUR Eczacılık lisans programından mezun olmak. 2
2 Diyetisyen KPSS/P3 Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak. 2
3 Biyolog (Mikrobiyoloji) KPSS/P3 Fakültelerin Biyoloji bölümü lisans programından mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla Üniversite Hastanelerinin Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Virus ve Mantar enfeksiyonlarının tanısı üzerine az 4 (dört) yıl deneyime sahip olmak. 1
4 Biyolog (İmmünoloji) KPSS/P3 Fakültelerin Biyoloji bölümü lisans programından mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla Üniversite Hastanelerinin Merkez İmmünoloji Laboratuvarında IFA yöntemleri üzerine az 4 (dört) yıl deneyime sahip olmak. 1
5 Hemşire KPSS/P3 Hemşirelik lisans programından mezun olmak. 5
6 Hemşire ( Diyaliz ) KPSS/P3 Hemşirelik lisans programından mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla Sağlık Bakanlığı onaylı Diyaliz Sertifasına sahip olmak ve en az 1 (bir) yıl hemodiyaliz hemşiresi olarak çalışmış olmak 5
7 Laborant KPSS/P93 Sağlık Laboratuarı, Tıbbi Laboratuar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. 2
8 Diğer Sağlık Personeli (Paramedik) KPSS/P93 Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak. 7
9 Diğer Sağlık Personeli (Tıbbi Sekreter ) KPSS/P93 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak. 5
10 Diğer Sağlık Personeli (Fizik Tedavi) KPSS/P93 Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi önlisans programlarının birinden mezun olmak. 1
11 Sağlık Teknikeri (Labaratuar) KPSS/P93 Sağlık Laboratuarı, Tıbbi Laboratuar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. 2
12 Sağlık Teknikeri (Anestezi) KPSS/P93 Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl Anestezi Teknikeri olarak çalışmış olmak. 3
13 Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme) KPSS/P93 Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla Bilgisayarlı Tomografi Ünitelerinde İleri Bilgisayarlı Tomografi incelemeleri konusunda en az 4 (dört) yıl deneyime sahip olmak. 1

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

Genel Şartlar:

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak. Özel Şartlar:
1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
2- 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Eczacı pozisyonu için KPSS şartı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısı ilanda belirtilen pozisyon sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav yapılacak olup, kazanan adaylar sözlü sınav başarı puan sırasına göre belirlenecektir.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Adayların http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Başvuru işlemlerinin sistem üzerinden nasıl yapılacağını gösterir yardım dosyası yine aynı site üzerinden erişime açılmıştır.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.

Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin (Kaşe ve Islak imza ile onaylanmış hizmet belgesi) taranarak sisteme yüklenmesi gerekecektir.

Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belgenin indirilerek sisteme yüklenmesi gerekecektir.

Sertifika istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyon için istenen sertifikalar taranarak sisteme yüklenecektir.

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı personelleri tarafından başvuru evrakları on-line olarak kontrol edilecek ve ilanda yer alan şartları taşımaması halinde başvurusu red edilecektir. Başvurularım ekranından adayların başvurularının onaylanıp onaylanmadığını takip etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından “Başvuru Kabul Edildi” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Reddedilen başvuru sahipleri eksik evrakları ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru işlemleri 30.09.2019 – 14.10.2019 arasında yapılabilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı pozisyonu hariç) 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığının adresinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır. Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İletişim Telefonları: (0312) 202 24 10 / (0312) 202 89 54 / (0312) 202 24 08 / (0312) 202 24 52 / (0312) 202 24 49

KPSS/2019 ile 131 diyetisyen alınacak!

Sağlık Profesyonelleri Derneği başkan yardımcısı Aras Ali Altıntaş’ın açıklamasıdır.

Sağlık Bakanlığı 18.000’e yakın sağlık personeli alımı için Cumhurbaşkanından onay istemiştir. Ekim ayına tercih kılavuzu yetişebilir. Ayrıca sözleşmeli sağlık personeli için kadro çalışmaları ve sayılar belirleniyor çalışan ve kadro bekleyen meslektaşlarımıza hayırlı olsun. 

İşte KPSS/2019 Sağlık profesyoneli branş ve kadro sayıları!

 

Sağlık profesyoneli branşı Kadro sayısı
Hemşire 7.525
Ebe 2.182
Psikolog 300
Fizyoterapist 200
Diyetisyen 131
Perfüzyonist 40
Çocuk gelişimcisi 30
Odyolog 22
Ergoterapist 20
Biyolog 16
Sağlık fizikçisi 6
DİYETİSYEN bölge hizmet grupları yeni

Sağlık Bakanlığı hizmet gruplarını güncelledi, işte Diyetisyen hizmet grupları!

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada 2019 Eylül – Ekim Bölge Hizmet Gruplarının güncellendiği belirtildi. 

Uzman doktor,  pratisyen doktor, uzman diş hekimi, diş hekimi, eczacılar için güncellenen grupların yayımlandığı bildiride; Diyetisyen, Psikolog ve Fizyoterapist gibi ataması sınav yolu ile yapılan sağlık profesyonellerine de yer verildi. Güncellenen gruplara şu şekilde:

KPSS 2019/4 Sağlık profesyonelleri minimum atama puanları!

KPSS 2019/4 Sağlık profesyonelleri minimum atama puanları sadece Gerçek Diyetisyenler Sitesi’nde!

KURUM UNVAN KONT. YERLEŞEN BOŞ MİN. MAKS.
ÇUKURCA DEVLET HASTANESİ – HAKKARİ DİYETİSYEN 1 1 0 91.69853 91.69853
BAŞKALE DEVLET HASTANESİ – VAN FİZYOTERAPİST 1 1 0 90.72385 90.72385
ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİ – İSTANBUL SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 88.89737 88.89737
ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ – ŞIRNAK BİYOLOG 1 1 0 87.91136 87.91136
SARIKAMIŞ DEVLET HASTANESİ – KARS PSİKOLOG 1 1 0 87.68051 87.68051
KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ – KIRKLARELİ ODYOLOG 1 1 0 85.96558 85.96558
NEVŞEHİR MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ – NEVŞEHİR ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 1 1 0 84.01443 84.01443
AĞRI DEVLET HASTANESİ – AĞRI – GERÇEK DİYETİSYENLER SİTESİ İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) 1 1 0 83.26284 83.26284
İSPİR DEVLET HASTANESİ – ERZURUM HEMŞİRE 2 2 0 75.69029 77.89972
YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ – YOZGAT DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 1 1 0 72.02898 72.02898
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ – ADIYAMAN SAĞLIK FİZİKÇİSİ 1 1 0 66.67779 66.67779
ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK İLÇE DEVLET HASTANESİ KOÇTEPE SAĞLIK EVİ – ŞIRNAK EBE 1 1 0 65.58739 65.58739
BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİ – BATMAN PERFÜZYONİST 1 1 0 61.68271 61.68271

KPSS 2019/4 Sağlık profesyonelleri maksimum atama puanları!

KPSS 2019/4 Sağlık profesyonelleri maksimum atama puanları sadece Gerçek Diyetisyenler Sitesi’nde!

KURUM UNVAN KONT. YERLEŞEN BOŞ MİN. MAKS.
KARACABEY DEVLET HASTANESİ – BURSA FİZYOTERAPİST 1 1 0 99.74887 99.74887
SİVAS NUMUNE HASTANESİ – SİVAS DİYETİSYEN 1 1 0 98.40437 98.40437
KOCAELİ GEBZE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ – KOCAELİ PSİKOLOG 1 1 0 96.70077 96.70077
TOROS DEVLET HASTANESİ – MERSİN SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 95.36103 95.36103
KAHTA DEVLET HASTANESİ – ADIYAMAN – GERÇEK DİYETİSYENLER SİTESİ HEMŞİRE 2 2 0 93.28462 95.12422
MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ – MALATYA ODYOLOG 1 1 0 94.13940 94.13940
GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ – GAZİANTEP BİYOLOG 1 1 0 93.89185 93.89185
SİLİFKE DEVLET HASTANESİ – MERSİN SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 92.06001 92.06001
TARSUS DEVLET HASTANESİ – MERSİN İŞ ve UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) 1 1 0 91.94607 91.94607
SBÜ İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH – İZMİR ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 2 2 0 88.04855 89.75871
İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ – HATAY EBE 6 6 0 79.47627 88.05094

KPSS 2019/4 Diyetisyen minimum ve maksimum atama puanları!

KPSS 2019/4 Diyetisyen minimum ve maksimum atama puanları! Sadece GERÇEK Diyetisyenler Sitesi’nde…

KURUM UNVAN KONT. YERLEŞEN BOŞ MİN. MAKS.
SİVAS NUMUNE HASTANESİ – SİVAS DİYETİSYEN 1 1 0 98.40437 98.40437
GİRESUN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ – GİRESUN DİYETİSYEN 1 1 0 97.19288 97.19288
KASTAMONU DEVLET HASTANESİ – KASTAMONU DİYETİSYEN 1 1 0 97.19228 97.19228
BURSA GÜRSU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ – BURSA DİYETİSYEN 1 1 0 97.18989 97.18989
SBÜ İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ – İSTANBUL DİYETİSYEN 1 1 0 97.07119 97.07119
BALIKESİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ – BALIKESİR DİYETİSYEN 1 1 0 97.06761 97.06761
İZMİR TİRE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ – İZMİR DİYETİSYEN 1 1 0 97.06702 97.06702
ÇİFTELER DEVLET HASTANESİ – ESKİŞEHİR DİYETİSYEN 1 1 0 97.06523 97.06523
MALATYA BATTALGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ – MALATYA DİYETİSYEN 1 1 0 96.57848 96.57848
SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ – İSTANBUL DİYETİSYEN 1 1 0 96.33153 96.33153
SBÜ KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ – İSTANBUL DİYETİSYEN 1 1 0 96.33153 96.33153
SAKARYA SERDİVAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ – SAKARYA DİYETİSYEN 1 1 0 95.96707 95.96707
MANİSA ŞEHZADELER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ – MANİSA DİYETİSYEN 1 1 0 95.85016 95.85016
BARTIN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ – BARTIN DİYETİSYEN 1 1 0 95.84539 95.84539
MUSTAFAKEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ – BURSA DİYETİSYEN 1 1 0 95.84539 95.84539
ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ – ELAZIĞ DİYETİSYEN 1 1 0 95.72907 95.72907
KARAKOÇAN DEVLET HASTANESİ – ELAZIĞ DİYETİSYEN 1 1 0 95.72609 95.72609
KARAİSALI DEVLET HASTANESİ – ADANA DİYETİSYEN 1 1 0 95.35924 95.35924
BURSA ŞEHİR HASTANESİ – BURSA DİYETİSYEN 1 1 0 95.23517 95.23517
BAHÇE FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ – OSMANİYE DİYETİSYEN 1 1 0 95.22801 95.22801
DARICA FARABİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ – KOCAELİ DİYETİSYEN 1 1 0 95.11825 95.11825
BATMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ – BATMAN DİYETİSYEN 1 1 0 95.11766 95.11766
MANİSA YUNUSEMRE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ – MANİSA DİYETİSYEN 1 1 0 95.11647 95.11647
YALOVA DEVLET HASTANESİ – YALOVA DİYETİSYEN 2 2 0 95.11169 95.23099
İZMİR FOÇA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ – İZMİR DİYETİSYEN 1 1 0 95.10871 95.10871
ZONGULDAK ÇAYCUMA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ – ZONGULDAK DİYETİSYEN 1 1 0 94.98822 94.98822
AYDIN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ – AYDIN DİYETİSYEN 1 1 0 94.98524 94.98524
ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ – ŞANLIURFA DİYETİSYEN 1 1 0 94.86892 94.86892
GEYVE DEVLET HASTANESİ – SAKARYA DİYETİSYEN 1 1 0 94.86653 94.86653
ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ – SAMSUN DİYETİSYEN 1 1 0 94.75558 94.75558
TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ – İSTANBUL DİYETİSYEN 2 2 0 94.75439 95.11169
BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ – BALIKESİR DİYETİSYEN 1 1 0 94.74425 94.74425
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ – MUĞLA DİYETİSYEN 2 2 0 94.63688 96.94473
İZMİR SELÇUK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ – İZMİR DİYETİSYEN 1 1 0 94.63151 94.63151
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL DİYETİSYEN 1 1 0 94.50565 94.50565
DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ – DENİZLİ DİYETİSYEN 1 1 0 94.50505 94.50505
BİSMİL DEVLET HASTANESİ – DİYARBAKIR DİYETİSYEN 1 1 0 94.50028 94.50028
KORKUTELİ DEVLET HASTANESİ – ANTALYA DİYETİSYEN 1 1 0 94.49730 94.49730
ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ – BURSA DİYETİSYEN 1 1 0 94.38635 94.38635
GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ – GAZİANTEP DİYETİSYEN 2 2 0 94.38098 94.74604
İSTANBUL ESENYURT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL DİYETİSYEN 1 1 0 94.37979 94.37979
KOCAELİ ÇAYIROVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ – KOCAELİ DİYETİSYEN 1 1 0 94.37979 94.37979
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ – NİĞDE DİYETİSYEN 1 1 0 94.25751 94.25751
NEVŞEHİR AVANOS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ – NEVŞEHİR DİYETİSYEN 1 1 0 94.25691 94.25691
UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ – UŞAK DİYETİSYEN 1 1 0 94.25572 94.25572
HAVZA DEVLET HASTANESİ – SAMSUN DİYETİSYEN 1 1 0 94.13880 94.13880
HAYMANA DEVLET HASTANESİ – ANKARA DİYETİSYEN 1 1 0 94.13045 94.13045
ÇATALCA İLYAS ÇOKAY DEVLET HASTANESİ – İSTANBUL DİYETİSYEN 1 1 0 94.02606 94.02606
SBÜ VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ – VAN DİYETİSYEN 1 1 0 94.01950 94.01950
SULTANBEYLİ DEVLET HASTANESİ – İSTANBUL DİYETİSYEN 3 3 0 94.01712 95.96946
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. A. İLHAN ÖZDEMİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ – GİRESUN DİYETİSYEN 1 1 0 94.01414 94.01414
ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ – ISPARTA – GERÇEK DİYETİSYENLER SİTESİ DİYETİSYEN 1 1 0 94.00758 94.00758
BESNİ DEVLET HASTANESİ – ADIYAMAN DİYETİSYEN 1 1 0 93.90378 93.90378
BURSA KARACABEY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ – BURSA DİYETİSYEN 1 1 0 93.90378 93.90378
ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ – ŞANLIURFA DİYETİSYEN 1 1 0 93.90378 93.90378
MARDİN MAZIDAĞI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ – MARDİN DİYETİSYEN 1 1 0 93.89901 93.89901
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ – AKSARAY DİYETİSYEN 1 1 0 93.89603 93.89603
ÇORLU DEVLET HASTANESİ – TEKİRDAĞ DİYETİSYEN 1 1 0 93.89484 93.89484
KUŞADASI DEVLET HASTANESİ – AYDIN DİYETİSYEN 1 1 0 93.89364 93.89364
AYDINCIK DEVLET HASTANESİ – MERSİN DİYETİSYEN 1 1 0 93.89066 93.89066
OSMANCIK DEVLET HASTANESİ – ÇORUM DİYETİSYEN 1 1 0 93.88589 93.88589
DÜZCE AKÇAKOCA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ – DÜZCE DİYETİSYEN 1 1 0 93.88589 93.88589
BİLECİK MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ – BİLECİK DİYETİSYEN 1 1 0 93.77613 93.77613
BURHANİYE DEVLET HASTANESİ – BALIKESİR DİYETİSYEN 1 1 0 93.76063 93.76063
GÜLNAR DEVLET HASTANESİ – MERSİN – GERÇEK DİYETİSYENLER SİTESİ DİYETİSYEN 1 1 0 93.53157 93.53157
SBÜ ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ – ERZURUM DİYETİSYEN 2 2 0 93.52978 96.70077
TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ – TRABZON DİYETİSYEN 1 1 0 93.52799 93.52799
AMASYA MERZİFON İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ – AMASYA DİYETİSYEN 1 1 0 93.52501 93.52501
BODRUM DEVLET HASTANESİ – MUĞLA DİYETİSYEN 1 1 0 93.52501 93.52501
KARASU DEVLET HASTANESİ – SAKARYA DİYETİSYEN 1 1 0 93.51904 93.51904
GEREDE DEVLET HASTANESİ – BOLU DİYETİSYEN 1 1 0 93.41107 93.41107
GELİBOLU ŞEHİT KORAY ONAY DEVLET HASTANESİ – ÇANAKKALE DİYETİSYEN 1 1 0 93.41048 93.41048
BURDUR DEVLET HASTANESİ – BURDUR DİYETİSYEN 1 1 0 93.40988 93.40988
ERMENEK DEVLET HASTANESİ – KARAMAN DİYETİSYEN 1 1 0 93.40571 93.40571
KARABÜK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ – KARABÜK DİYETİSYEN 1 1 0 93.40511 93.40511
ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ – ZONGULDAK DİYETİSYEN 1 1 0 93.29297 93.29297
KUMRU DEVLET HASTANESİ – ORDU DİYETİSYEN 1 1 0 93.28999 93.28999
BUCAK DEVLET HASTANESİ – BURDUR DİYETİSYEN 1 1 0 93.28939 93.28939
TATVAN DEVLET HASTANESİ – BİTLİS DİYETİSYEN 1 1 0 93.28044 93.28044
AYVACIK DEVLET HASTANESİ – ÇANAKKALE DİYETİSYEN 1 1 0 93.28044 93.28044
DÜZİÇİ DEVLET HASTANESİ – OSMANİYE DİYETİSYEN 1 1 0 93.28044 93.28044
HATAY SAMANDAĞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ – HATAY DİYETİSYEN 1 1 0 93.27388 93.27388
BULDAN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ – DENİZLİ DİYETİSYEN 1 1 0 93.16651 93.16651
HATAY REYHANLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ – HATAY DİYETİSYEN 1 1 0 93.16591 93.16591
TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ – TEKİRDAĞ DİYETİSYEN 1 1 0 93.16532 93.16532
ARDAHAN DEVLET HASTANESİ – ARDAHAN DİYETİSYEN 1 1 0 93.16472 93.16472
EREĞLİ DEVLET HASTANESİ – KONYA – GERÇEK DİYETİSYENLER SİTESİ DİYETİSYEN 1 1 0 93.16353 93.16353
RİZE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ – RİZE DİYETİSYEN 1 1 0 93.15756 93.15756
KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ – KIRIKKALE DİYETİSYEN 1 1 0 93.14862 93.14862
YAHYALI DEVLET HASTANESİ – KAYSERİ DİYETİSYEN 1 1 0 93.04661 93.04661
ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ – ZONGULDAK DİYETİSYEN 1 1 0 93.04661 93.04661
MANİSA ALAŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ – MANİSA DİYETİSYEN 1 1 0 93.04304 93.04304
ILGIN DR.VEFA TANIR DEVLET HASTANESİ – KONYA DİYETİSYEN 1 1 0 93.03767 93.03767
KAMAN DEVLET HASTANESİ – KIRŞEHİR DİYETİSYEN 1 1 0 93.03528 93.03528
YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ – YOZGAT DİYETİSYEN 1 1 0 93.02991 93.02991
SİVRİHİSAR DEVLET HASTANESİ – ESKİŞEHİR DİYETİSYEN 1 1 0 92.91956 92.91956
GİRESUN DR. ALİ MENEKŞE GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ – GİRESUN DİYETİSYEN 1 1 0 92.91837 92.91837
SELENDİ DEVLET HASTANESİ – MANİSA DİYETİSYEN 1 1 0 92.91658 92.91658
ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ – ZONGULDAK DİYETİSYEN 1 1 0 92.91598 92.91598
BOR DEVLET HASTANESİ – NİĞDE DİYETİSYEN 1 1 0 92.91300 92.91300
KASTAMONU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ – KASTAMONU DİYETİSYEN 1 1 0 92.91002 92.91002
TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ – SİNOP DİYETİSYEN 1 1 0 92.90763 92.90763
TAŞKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ – KASTAMONU DİYETİSYEN 1 1 0 92.89869 92.89869
TAVAS DEVLET HASTANESİ – DENİZLİ DİYETİSYEN 1 1 0 92.80980 92.80980
ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ – KAHRAMANMARAŞ DİYETİSYEN 1 1 0 92.80444 92.80444
ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ – ÇANKIRI DİYETİSYEN 1 1 0 92.80205 92.80205
ANDIRIN İLÇE DEVLET HASTANESİ – KAHRAMANMARAŞ DİYETİSYEN 1 1 0 92.80026 92.80026
SİİRT DEVLET HASTANESİ – SİİRT DİYETİSYEN 2 2 0 92.79728 93.77613
EŞME DEVLET HASTANESİ – UŞAK DİYETİSYEN 1 1 0 92.79728 92.79728
TUNCELİ DEVLET HASTANESİ – TUNCELİ DİYETİSYEN 1 1 0 92.79430 92.79430
POZANTI 80.YIL DEVLET HASTANESİ – ADANA DİYETİSYEN 1 1 0 92.68514 92.68514
ÇAN DEVLET HASTANESİ – ÇANAKKALE DİYETİSYEN 1 1 0 92.68514 92.68514
ŞUHUT DEVLET HASTANESİ – AFYONKARAHİSAR DİYETİSYEN 1 1 0 92.68096 92.68096
KIRKLARELİ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ – KIRKLARELİ DİYETİSYEN 1 1 0 92.67500 92.67500
SBÜ TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ – TRABZON DİYETİSYEN 1 1 0 92.67500 92.67500
KÜTAHYA GEDİZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ – KÜTAHYA DİYETİSYEN 1 1 0 92.67201 92.67201
SÜRMENE DEVLET HASTANESİ – TRABZON – GERÇEK DİYETİSYENLER SİTESİ DİYETİSYEN 1 1 0 92.67201 92.67201
KÜTAHYA SİMAV İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ – KÜTAHYA DİYETİSYEN 1 1 0 92.67142 92.67142
ÇEKEREK ŞEHİT HARUN KOÇAK DEVLET HASTANESİ – YOZGAT DİYETİSYEN 1 1 0 92.67082 92.67082
ADİLCEVAZ ONKOLOJİ HASTANESİ – BİTLİS DİYETİSYEN 1 1 0 92.66903 92.66903
EDİRNE UZUNKÖPRÜ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ – EDİRNE DİYETİSYEN 1 1 0 92.66903 92.66903
DARENDE HULUSİ EFENDİ DEVLET HASTANESİ – MALATYA DİYETİSYEN 1 1 0 92.66903 92.66903
AKDAĞMADENİ DEVLET HASTANESİ – YOZGAT DİYETİSYEN 1 1 0 92.66247 92.66247
BAYBURT MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ – BAYBURT DİYETİSYEN 1 1 0 92.55152 92.55152
KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ – KIRKLARELİ DİYETİSYEN 1 1 0 92.55092 92.55092
ARHAVİ DEVLET HASTANESİ – ARTVİN DİYETİSYEN 1 1 0 92.44236 92.44236
ALMUS DEVLET HASTANESİ – TOKAT DİYETİSYEN 1 1 0 92.44176 92.44176
NALLIHAN DEVLET HASTANESİ – ANKARA DİYETİSYEN 1 1 0 92.43520 92.43520
ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ – ANKARA DİYETİSYEN 1 1 0 92.43282 92.43282
NİKSAR DEVLET HASTANESİ – TOKAT DİYETİSYEN 1 1 0 92.43222 92.43222
ŞARKÖY DEVLET HASTANESİ – TEKİRDAĞ DİYETİSYEN 1 1 0 92.43162 92.43162
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ MENGÜCEK GAZİ EAH – ERZİNCAN DİYETİSYEN 1 1 0 92.42745 92.42745
CİHANBEYLİ DEVLET HASTANESİ – KONYA DİYETİSYEN 1 1 0 92.42626 92.42626
MUŞ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ – MUŞ DİYETİSYEN 1 1 0 92.42626 92.42626
GÜRPINAR İLÇE DEVLET HASTANESİ – VAN DİYETİSYEN 1 1 0 92.42626 92.42626
AĞRI DEVLET HASTANESİ – AĞRI DİYETİSYEN 1 1 0 92.32783 92.32783
KAÇKAR DEVLET HASTANESİ – RİZE DİYETİSYEN 1 1 0 92.32187 92.32187
NENEHATUN KADIN DOĞUM HASTANESİ – ERZURUM DİYETİSYEN 1 1 0 92.30696 92.30696
ŞANLIURFA AKÇAKALE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ – ŞANLIURFA DİYETİSYEN 1 1 0 92.30517 92.30517
SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ – SİVAS – GERÇEK DİYETİSYENLER SİTESİ DİYETİSYEN 1 1 0 92.29622 92.29622
DİVRİĞİ SADIK ÖZGÜR DEVLET HASTANESİ – SİVAS DİYETİSYEN 1 1 0 92.19720 92.19720
TUFANBEYLİ DEVLET HASTANESİ – ADANA DİYETİSYEN 1 1 0 92.19541 92.19541
HAYRABOLU DEVLET HASTANESİ – TEKİRDAĞ DİYETİSYEN 1 1 0 92.19422 92.19422
ŞİRAN DEVLET HASTANESİ – GÜMÜŞHANE DİYETİSYEN 1 1 0 92.17632 92.17632
KULP DR. ABDULLAH BİROĞUL İLÇE DEVLET HASTANESİ – DİYARBAKIR DİYETİSYEN 1 1 0 92.06836 92.06836
HARAKANİ DEVLET HASTANESİ – KARS DİYETİSYEN 2 2 0 91.93653 92.17692
ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ – ŞIRNAK DİYETİSYEN 1 1 0 91.92937 91.92937
GENÇ DEVLET HASTANESİ – BİNGÖL DİYETİSYEN 1 1 0 91.82081 91.82081
KORKUT İLÇE DEVLET HASTANESİ – MUŞ DİYETİSYEN 1 1 0 91.81783 91.81783
ERUH DEVLET HASTANESİ – SİİRT DİYETİSYEN 1 1 0 91.71165 91.71165
ÇUKURCA DEVLET HASTANESİ – HAKKARİ DİYETİSYEN 1 1 0 91.69853 91.69853

2019/4 KPSS atama tercihi için bugün son gün!

Memurlar.net’in yenilenen KPSS Robotu iki bölümden oluşmaktadır.

İlk bölümde, arama formu üzerinden; öğrenim bilgileri, kadro kodu, kadronun nitelikleri veya il seçeneğine göre kılavuzda yer alan kadroları süzebilirsiniz. Sorgulama sonrasında gelen sayfadan her bir kadro için kadronun detayı ve niteliklerini görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca bu sayfada, kadrolarla ilgili yorumda da bulunabilirsiniz.

İkinci bölümde ise, KPSS Robotundaki en önemli özellik olan kadroların Favorilere eklenmesi modülü bulunuyor. Üyelik girişi yaptıktan sonra her kadronun en sağında yer alan simgeye tıklayarak, ilgilendiğiniz kadroları favorilerinize ekleyebilirsiniz. Ayrıca, bu modülde, kadroyu favorilerine ekleyen üye sayısı ve üye adlarına da ulaşabilirsiniz. ÖSYM, taban puanları açıkladığında, favorilere eklediğiniz kadrolara en küçük kaç puanla yerleştirme yapıldığını tek bir ekrandan görebileceksiniz.

Bu alımda 4,635 kadro için toplam 12,000 kontenjan açıldı

Bu veriler ÖSYM tarafından sağlanmıştır. Son başvuru tarihi 21 Ağustos 2019 23:59 olarak açıklanmıştır.

TBMM

Sözleşmeliye kadro, soru önergesinde!

Kamuda farklı kadrolarda (4/B, 4/C, 4/D gibi) istihdam edilen çalışanların 4/A’ya geçirilmesi için yaptığınız çalışmalar nelerdir? Çalışanlar açısından kabul edilemez bir çalışma statüsü olan 4/B ile ilgili bakanlık olarak hangi düzenlemeleri yapacaksınız?

Aşağıdaki sorularimin Anayasa’nın 98 ve TBMM İçtüzüğü’nün 96. Maddeleri gereğince Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK tarafından yanıtlanması hususunda gereğini arz ederim.  Saygılarımla,

Murat BAKAN/ İzmir Milletvekili

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron olarak çalışanlar ‘Sürekli İşçi’ statüsüyle kadroya alınmıştır. 900 bin taşeron işçisi 4/B ve 4/D statülerinde devlet kadrolarında çalışmaya başlamış ancak 2020 yılına kadar uygulanacak olan 375 sayılı KHK’nin geçici 23. ve 24 maddeleri ile toplu iş sözleşmesi hükümleri ile mevcut kadrolu işçiler arasındaki hak ve ücret eşitliği sağlanmamıştır. Üstelik taşeron işçinin, kadrolu işçilerin toplu iş sözleşmesinden yararlanması da engellenmiştir. Taşeron işçiler ise, geçmiş haklarından feragat ettikleriyle kalmıştır.
Ayni sorun kamuda çalışan güvenlik görevlilerinin 4/D ile ‘sürekli işçi’ statüsüne geçirilmesiyle de yaşanmıştır. Kamuda çalışan güvenlik görevlileri sürekli işçi pozisyonunda kadroya geçirildikten sonra maddi zarara uğramış ve mağdur olmuşlardır. Aynı işi yapan çalışanlar arasında maaş ve özlük hakları konusunda adaletsizlik yaratılmıştır.

Taşerondan 4/D kadrosuyla “sürekli işçi’ statüsüne geçirilen çalışanlar; maaşlarındaki yüzde 25’lik farkın verilmemesi ve maaşların da yapılan vergi kesintisi dilimlerinin sabit orana çekilmemesiyle de mağdur edilmektedir. Kamuda çalışan 4/D’li ‘sürekli işçi’ statüsündeki güvenlik görevlilerinin; fiili. hizmet zammi alması, ücretlerinin eğitim ve medeni duruma göre yeniden düzenlenmesi, yıllık enflasyon farkı ile maaş zammından faydalanmaları ve kadrolarının 4/A’ya geçirilerek mağduriyetlerinin giderilmesi de gerekmektedir.

Basında, güvenlik görevlilerinin 4/B’ye geçirilmesine dair çalışmalar yapıldığına yönelik haberler yer almaktadır. Ancak 4/B’li personel memur gibi gözükse de aslında memurlara sağlanan iş güvencesinden faydalanamamaktadır. Sosyal Güvenlik primlerinin SGK ile ilişkilendirilmesine rağmen işçi sayılmamakta, sendikalı olma ve toplu iş sözleşmesi yapma hakları bulunmamaktadır. Belirli sürelerle sözleşmeleri yenilenmektedir. Ancak sözleşmelerinin bir dönem sonra yenilenmeme ihtimali de bulunmaktadır. Ücretleri ve yasal hakları yürütme tarafından belirlenmektedir. İşte tüm bu nedenlerle, 4/B kabul edilemez bir çalışma statüsüdür.
Taşeron belirsizliğinden kurtularak devletin asli işlerinde kadrolu işçi olarak istihdamı sağlanan özel güvenlik görevlileri bu şekilde çalışmayı kabul etmemektedir. Bu bağlamda:

 1. Taşerondan 4/D ile ‘sürekli işçi’ statüsüne geçirilen güvenlik görevlilerinin; maaşlarındaki yüzde 25’lik farkın verilmesi, maaşlarında yapılan vergi kesintisi dilimlerinin sabit orana çekilmesi, fiili hizmet zammı, ücretlerinin eğitim ve medeni duruma göre yeniden düzenlenmesi ve yıllık enflasyon farkı ile maaş zammından faydalanmalarına yönelik hangi düzenlemeler yapılacaktir?
 2. Taşerondan ‘sürekli işçi’ statüsüne geçiş sonrasında kamuda aynı işi yapan çalışanlar arasında maaş ve özlük hakları konusunda eşitsizlik ve adaletsizlik ortaya çıkmıştır. Bakanlık olarak, kamuda farklı kadrolarda (4/B, 4/C, 4/D gibi) istihdam edilen çalışanların 4/A’ya geçirilmesi için yaptığınız çalışmalar nelerdir?
 3. Bakanlığınızın ‘sürekli işçi’ statüsüne geçirdiği güvenlik görevlilerini 4/B statüsüne geçirmeye yönelik yaptığı çalışmalar basında da yer almıştır. Ancak 4/B’li çalışanlar 4/A ile çalışanlara sağlanan iş güvencesinden faydalanamamaktadir. Sendikalı olma ve toplu iş sözleşmesi yapma hakları bulunmamaktadır. Belirli sürelerle sözleşmeleri yenilenen bu çalışanların sözleşmelerinin yenilenmeme ihtimali de bulunmaktadır. Çalışanlar açısından kabul edilemez bir çalışma statüsü olan 4/B ile ilgili bakanlık olarak hangi düzenlemeleri yapacaksınız?

Medihaber
https://www.medihaber.com/guncel/4b-4c-ve-4d-calisanlarina-kadro-hakkinda-soru-onergesi-h7473.html

Akdeniz Üniversitesi, 60>KPSS puanı ile Diyetisyen arıyor!

Akdeniz Üniversitesi SKS Daire Başkanlığı Merkez Yemekhane Müdürlüğü’nden

 • Son Başvuru Tarihi : 09 Ağustos 2019
 • Yayınlanma Tarihi : 05 Ağustos 2019

Genel Şartlar ve Notlar

A) Genel Hususlar:

1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Aynı eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi taleplerine başvurularda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu kişilerin EKPSS/KPSS’ye girmiş olmaları yeterlidir. Ancak, kariyer meslek taleplerine başvuru yapacak engellilerden ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.

4) EKPSS’ye tabi engelli işçi taleplerine başvuru yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak başvuru yapacaklarını başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

5) Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.

6) KPSS/EKPSS’ye tabi işçi taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise en eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dört katını, kariyer mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek şekilde oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

7) Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

8) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.

9) Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, işgücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir.

10) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

11) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır.İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.

13) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

B) Özel Hususlar:

A) Genel Hususlar:

1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Aynı eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi taleplerine başvurularda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu kişilerin EKPSS/KPSS’ye girmiş olmaları yeterlidir. Ancak, kariyer meslek taleplerine başvuru yapacak engellilerden ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.

4) EKPSS’ye tabi engelli işçi taleplerine başvuru yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak başvuru yapacaklarını başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

5) Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.

6) KPSS/EKPSS’ye tabi işçi taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise en eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dört katını, kariyer mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek şekilde oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

7) Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

8) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.

9) Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, işgücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir.

10) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

11) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır.İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.

13) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

B) Özel Hususlar:

DİYETİSYEN ALINACAKTIR.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Diyetisyen (Beslenme Uzmanı)

Kişisel Bilgiler

Cinsiyet Yaş Aralığı Boy Aralığı Kilo Aralığı
Kadın 18–(09.08.2001 –
Erkek 18–(09.08.2001 –

Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi Lisans
En Fazla Öğrenim Seviyesi Lisans

Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Sınav Adı Sınav Puan Türü En Az Puan Limiti Sınav Giriş Tarihi
Kamu Personel Sınavları KPSS KPSSP3 60

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ
MERKEZİ YEMEKHANE
ARAPSUYU DUMLUPINAR BULVARI /
ANTALYA MERKEZ
ANTALYA / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :KONYAALTI

İrtibat Bilgileri

Adı Soyadı SIDIKA ÖZVATAN
Ünvanı YEMEKHANE MÜDÜRÜ
Telefon No 0242 310 21 51
E-Posta

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 1
Çalışma Şekli Daimi / Tam Zamanlı

ANTALYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞK. MERKEZ YEMEKHANE MÜDÜRLÜĞÜ
Son Başvuru Tarihi : 09 Ağustos 2019
Yayınlanma Tarihi : 05 Ağustos 2019Genel Şartlar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Genel Hususlar:

1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Aynı eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi taleplerine başvurularda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu kişilerin EKPSS/KPSS’ye girmiş olmaları yeterlidir. Ancak, kariyer meslek taleplerine başvuru yapacak engellilerden ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.

4) EKPSS’ye tabi engelli işçi taleplerine başvuru yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak başvuru yapacaklarını başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

5) Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.

6) KPSS/EKPSS’ye tabi işçi taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise en eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dört katını, kariyer mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek şekilde oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

7) Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

8) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.

9) Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, işgücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir.

10) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

11) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır.İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.

13) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

B) Özel Hususlar:

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:A) Genel Hususlar:

1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Aynı eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi taleplerine başvurularda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu kişilerin EKPSS/KPSS’ye girmiş olmaları yeterlidir. Ancak, kariyer meslek taleplerine başvuru yapacak engellilerden ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.

4) EKPSS’ye tabi engelli işçi taleplerine başvuru yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak başvuru yapacaklarını başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

5) Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.

6) KPSS/EKPSS’ye tabi işçi taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise en eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dört katını, kariyer mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek şekilde oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

7) Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

8) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.

9) Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, işgücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir.

10) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

11) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır.İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.

13) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

B) Özel Hususlar:

BULAŞIKÇI OLARAK ÇALIŞACAK PERSONEL ALINACAKTIR.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Bulaşıkçı (Stevard)

KişiselBilgiler

Cinsiyet Yaş Aralığı Boy Aralığı Kilo Aralığı
Kadın 18–(09.08.2001 –
Erkek 18–(09.08.2001 –

Kura Bilgileri

Kura Yeri Kura Tarihi Kura Saat Dilimi
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 19.08.2019 Gün Boyunca (09:00 – 18:00)

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ
MERKEZİ YEMEKHANE
ARAPSUYU DUMLUPINAR BULVARI /
ANTALYA MERKEZ
ANTALYA / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :AKSU, KONYAALTI, MURATPAŞA, KEPEZ, DÖŞEMEALTI

İrtibat Bilgileri

Adı Soyadı SIDIKA ÖZVATAN
Ünvanı YEMEKHANE MÜDÜRÜ
Telefon No 02423102151
E-Posta

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 11
Çalışma Şekli Daimi / Tam Zamanlı

ANTALYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞK. MERKEZ YEMEKHANE MÜDÜRLÜĞÜ
Son Başvuru Tarihi : 09 Ağustos 2019
Yayınlanma Tarihi : 05 Ağustos 2019Genel Şartlar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Genel Hususlar:

1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Aynı eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi taleplerine başvurularda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu kişilerin EKPSS/KPSS’ye girmiş olmaları yeterlidir. Ancak, kariyer meslek taleplerine başvuru yapacak engellilerden ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.

4) EKPSS’ye tabi engelli işçi taleplerine başvuru yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak başvuru yapacaklarını başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

5) Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.

6) KPSS/EKPSS’ye tabi işçi taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise en eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dört katını, kariyer mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek şekilde oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

7) Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

8) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.

9) Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, işgücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir.

10) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

11) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır.İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.

13) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

B) Özel Hususlar:

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:A) Genel Hususlar:

1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Aynı eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi taleplerine başvurularda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu kişilerin EKPSS/KPSS’ye girmiş olmaları yeterlidir. Ancak, kariyer meslek taleplerine başvuru yapacak engellilerden ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.

4) EKPSS’ye tabi engelli işçi taleplerine başvuru yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak başvuru yapacaklarını başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

5) Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.

6) KPSS/EKPSS’ye tabi işçi taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise en eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dört katını, kariyer mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek şekilde oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

7) Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

8) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.

9) Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, işgücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir.

10) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

11) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır.İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.

13) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

B) Özel Hususlar:

EN AZ 2 YIL DENEYİMLİ MEB ONAYLI AŞÇILIK SERTİFİKASI OLAN AŞÇI ALINACAKTIR.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Aşçı 2

KişiselBilgiler

Cinsiyet Yaş Aralığı Boy Aralığı Kilo Aralığı
Kadın 18–(09.08.2001 –
Erkek 18–(09.08.2001 –

Kura Bilgileri

Kura Yeri Kura Tarihi Kura Saat Dilimi
akdeniz üniversitesi rektörlüğü 19.08.2019 Gün Boyunca (09:00 – 18:00)

Aranan Nitelikler

Nitelik Başlığı Nitelik Aciklamasi
Meslek Belgeleri ve Sertifikaları Aşcılık

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ
merkezi yemekhane
ARAPSUYU DUMLUPINAR BULVARI /
ANTALYA MERKEZ
ANTALYA / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :AKSU, KONYAALTI, MURATPAŞA, KEPEZ, DÖŞEMEALTI

İrtibat Bilgileri

Adı Soyadı SIDIKA ÖZVATAN
Ünvanı yemekhane müdürü
Telefon No 0242 310 2151
E-Posta

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 12
Çalışma Şekli Daimi / Tam Zamanlı
Memurlar.net
https://ilan.memurlar.net/ilan/47586/akdeniz-universitesi-24-isci-alacak.html

KPSS-2019/4 ile sadece 160 diyetisyen alınacak! Atama kadroları tam listesi…

Sağlık Bakanlığınca KPSS puanıyla atanacak 12.000 sözleşmeli sağlık personeli için ilan Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak.

Tercih işlemleri 7 Ağustos’ta başlayacak

Adaylar tercihlerini 7-21 Ağustos tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen ya da elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti ile sağlık fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrenim görmüş adayların 19 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekiyor.

Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar, Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasında yayımlanan duyuru ekindeki dilekçe ve istenilen belgeleri kurumun adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabilecek. 19 Ağustos itibarıyla kuruma ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacak. Odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti ile sağlık fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adaylar Devlet Personel Başkanlığına başvuruda bulunamayacak.

Devlet Personel Başkanlığının duyurularına istinaden daha önce müracaat etmiş ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvuru yapmaları gerekmeyecek. Belirlenen 12 bin kadrodan 6 bin 835’i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni ile sağlık teknikerinden oluşacak. Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

Unvan

Branş Alınacak Kadro Sayısı
1 Lisans Hemşire 6835
2 Lise Hemşire 1835
3 Ebe 1000
4 Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 807
5 Fizyoterapist 400
6 Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 264
7 Sağlık Teknikeri Röntgen 237
8 Lise Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 193
9 Sağlık Teknikeri Anestezi 192
10 Sosyal Çalışmacı 190
11 Sağlık Teknikeri Laboratuvar 181
12 Psikolog 170
13 Diyetisyen 160
14 Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 109
15 Sağlık Teknikeri Eczane 95
16 Sağlık Teknikeri Diyaliz 85
17 Odyolog 82
18 Sağlık Teknikeri Evde Bakım 82
19 Sağlık Teknikeri Diş Protez 74
20 Sağlık Teknikeri Ameliyat 73
21 Sağlık Teknikeri Odyometri 71
22 Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 70
23 Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 68
24 Sağlık Teknikeri Ortopedi 66
25 Lise Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter 65
26 Lise Sağlık Teknisyeni Röntgen 57
27 Perfüzyonist 40
28 Lise Sağlık Teknisyeni Anestezi 34
29 Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 33
30 Çocuk Gelişimcisi 32
31 Lise Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 32
32 Biyolog 30
33 Sağlık Teknikeri Radyoterapi 25
34 Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 23
35 Sağlık Fizikçisi 22
36 İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 21
37 Sağlık Teknikeri Adli Tıp 20
38 Dil ve Konuşma Terapisti 18
39 Lise Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 15
40 Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 12
41 Lise Sağlık Teknisyeni Diş Protez 12
42 Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 5

Kaynak: Gerçek Diyetisyenler Sitesi

Sağlık Bakanlığı unvan değişikliği duyurusu!

Sağlık Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavı için güncel veritabanı oluşturma ve talep toplanması duyurusu yapıldı.

Bakanlığımız tarafından ileride yapılabilecek olan unvan değişikliği sınavı için güncel veri toplanmaktadır. Mevcut personellerimizden atanabilecekleri unvan için hali hazırda ilgili diplomaya veya sertifikaya sahip olanlardan talep toplanacaktır. İletişim : 0(312) – 565 08 35 – 565 04 38

Tercihlerinizi aşağıdaki adımları takip ederek sisteme kaydedebilirsiniz

 • spts.saglik.gov.tr
 • Ortak Giriş Noktası
 • e-Devlet Üzerinden Giriş
 • Talep Toplama Kullanıcı Girişi Modülü
 • Atama Başvuru Talebi Oluştur
 • Unvan Değişikliği Sınavı Talep Toplama (Talep Oluştur)
 • Açıklama Sayfası (Talep Oluştur)
 • TC Kimlik No / Cilt No / Aile Sıra No / Sıra No (Kimlik Bilgilerini Sorgula)

Yeni kimlik kart sahipleri Cilt No / Aile Sıra No / Sıra No bilgilerine e-Devlet üzerinden ulaşabilirler.

 • Tercih İşlemleri
 • İl Seçiniz (Sınav sonucuna göre yerleşmek istediğiniz il)
 • Unvan Seçiniz (Sınav sonucuna göre atanmak istediğiniz unvan)
 • Branş Seçiniz (Sınav sonucuna göre atanmak istediğiniz branş)
 • Tercih İşlemlerini Onayla

Sağlık Bakanı Koca: “Diyetisyen alacağız”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2019 yılında 29.689 sağlık personeli alımı olacağını belirterek, 12.000 sağlık personelinin alımı, bugüne kadar olduğu şekliyle KPSS ile olacak. İkinci etabı ise yani 29.000 689 sağlık personelin alımını tamamlayacak olan 17.689 personeli de muhtemelen Eylül-Ekim’de ÖSYM’nin takvimine göre planlamış olacağız, dedi.

Diyetisyen, Odyolog, Psikolog ve Fizyoterapist alacağız

29.689 sağlık personeli alımı olacağını belirten Koca,

Bunun ilk etabı olarak 6.829 hemşire, 1.000 ebe ve 3.000 sağlık memuru olmak üzere odyolog, psikolog, diyetisyen, fizik tedavi gibi alanlarda 12.000 personelin alımı için önümüzdeki ay ilana çıkılacak. Önümüzdeki ay olmasıyla ilgili bütün hazırlığımızı yaptık, kılavuz hazırlığımız bitti. ÖSYM’ye gönderdik, ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı’nın bu konuyla ilgili bütün çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Özellikle altını çizerek söylemek istiyorum, 12.000 personelin alımı da bugüne kadar olduğu şekliyle KPSS ile olacak. İkinci etabı ise, yani 29.689 sağlık personeli alımını tamamlayacak olan 17.689 personeli de muhtemelen Eylül-Ekim’de ÖSYM’nin takvimine göre planlamış olacağız. Personelin KPSS ile alımı konusundaki yöntem daha bir hakkaniyetli ve bu anlamda başarıyı endeksleyen bir yaklaşım tarzı olduğu için bunu devam ettirmek, en azından hakkaniyetli olma noktasında bu yöntemin daha doğru olduğunu düşünüyoruz.

Koca, yardımcı sağlık personeliyle ilgili son dönem sayıca giderek artan ama nerede kimlerin çalışabilirliliğinin net olmadığını bildiklerini söyleyerek,

Bununla ilgili de diyaliz teknikerlerinin nerede-nasıl çalışması gerektiğiyle ilgili bir yönetmelik düzenlememiz oldu. Yani daha önce hemşirelerin özellikle sertifikayla devam ettirdikleri bu hizmetleri, diyaliz teknikerlerinin var olduğu bir süreçte öncelikle diyaliz teknikerlerinin çalışmasını belirten bir yönetmelik. Benzer şekilde diğer yardımcı sağlık personeli için de bu yönetmelik hazırlıkları yapılıyor. Ağırlıklı çalışanlarımızın özellikle mesleki olarak eğitim aldıkları alanla ilgili yerlerde çalışmasıyla ilgili yönetmelik çalışmalarımız da devam ediyor, dedi.

Sağlık Bakanlığı 2019/KPSS atamasında kaç diyetisyen alınacak?

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın, bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı sözleşmeli sağlık personeli alımı ilanı sonrası atama bekleyen Diyetisyenlerin sorduğu ilk soru “Sağlık Bakanlığı 2019/KPSS atamasında kaç diyetisyen alınacak?” oldu.

Daha önce müjdesini verdiğimiz 29.689 yeni sağlık çalışanının kamuda istihdamına yönelik çalışmamızın ilk etabı olan 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin atamasını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun.

Sağlık Bakanlığı 2019 yılı KPSS ile sağlık personeli alımı

Sağlık Bakanlığı 2019/KPSS atamasında kaç diyetisyen alınacak?

Bu atamaya göre 6.835 hemşire, 3.000 sağlık teknikeri ve teknisyeni ve 1.000 ebe alınacakken, Diyetisyenlerin de içinde yer aldığı Sağlık Profesyonelleri grubundan toplam 1.165 personel alınacaktır. Ancak alınacak 1.165 sağlık profesyonelinin kaçının Diyetisyen olduğu henüz netleşmedi, 1 ay içinde netleşip duyuru yapılması bekleniyor.

KPSS ile 12.000 sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı!

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bugün Twitter hesabı üzerinden sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağını söyle duyurdu:

Daha önce müjdesini verdiğimiz 29.689 yeni sağlık çalışanının kamuda istihdamına yönelik çalışmamızın ilk etabı olan 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin atamasını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun.

Sağlık Bakanlığı 2019 yılı KPSS ile sağlık personeli alımı

Buna göre:

 • 6.835 hemşire,
 • 3.000 sağlık teknikeri ve teknisyeni
 • 1.165 sağlık profesyoneli (Diyetisyen, Fizyoterapist, Odyolog, Ergoterapist, Psikolog, Sosyal çalışmacı, vd).
 • 1.000 ebe alınacaktır.

Sözleşmelinin sabit pozisyonda zorunlu çalışma süresi 4 yıla düştü!

Fahrettin Koca yaptığı yazılı açıklamada sözleşmeli sağlık personelinin sabit pozisyonda zorunlu çalışma süresini düşürdüğünü belirterek sözleşmeli sağlık personelinin 6 yıllık zorunlu çalışma süresinin düşürülmesine dair talepler TBMM komisyonunda değerlendirmeye alınmıştır. Komisyondan geçen kanuni düzenleme ile 6 yıl olan sabit pozisyonda çalışma süresi, 4 yıla düşürülmüştür, ifadelerini kullandı.

Uzun zamandır Bakanlığımız gündeminde olan, sözleşmeli sağlık personelinin 6 yıllık zorunlu çalışma süresinin düşürülmesine dair talepler TBMM komisyonunda değerlendirmeye alınmıştır. Komisyondan geçen kanuni düzenleme ile 6 yıl olan sabit pozisyonda çalışma süresi, 4 yıla düşürülmüştür.

Bu düzenlemenin hayata geçmesi ile sözleşmeli çalışan sağlık personelimiz, ilk atandığı yerde 3 yıl çalıştıktan sonra talebi halinde memur kadrosuna geçebilecek. Memur kadrosuna geçtikten sonra aynı yerde 1 yıl daha çalışırsa, diğer memurların sahip olduğu tüm haklara ve başka yerlere naklen atanma hakkına sahip olacak.

Bu vesileyle, sağlık personelimizin özlük hakları ile ilgili önemli bir kazanım sağlanmasına destek veren TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerine, sağlık çalışanlarımız ve şahsım adına teşekkür ediyorum.

Medimagazin
https://www.medimagazin.com.tr/hekim/saglik-bak/tr-sozlesmeli-saglik-personelinin-sabit-pozisyonda-zorunlu-calisma-suresi-4-yila-dusuruldu-2-13-82104.html

Hangi şehre kaç Diyetisyen atanacak? Tam liste!

Sağlık Bakanlığı’nca alınacak 12.000 kişilik liste Bakanlığın ve ÖSYM’nin duyurusundan önce sosyal medyadan sızdırıldı.

Personel Sağlık editörünün bazı iller bazında yaptığı araştırma neticesinde listenin %100 doğru olduğu kanaatine varıldı. Sağlık Bakanlığı 1 yıldır alım yapmıyor ve 600.000 atama bekleyen sağlıkçı yeni bir alım bekliyor. Bakanlığın resmi açıklama yapıp tarih ve branş bazında sayıları açıklaması beklenirken bir grup atama bekleyen sağlıkçının oluşturduğu ve başarılı işlere imza atan Sağlık Profesyonelleri Topluluğu il bazında branş branş sayıları açıkladı. Adayların gelişmeleri sadece internet haber siteleri ve sosyal medayadan takip etmeleri, bakanlığın açıklama yapmaması, tarih vermemesi sağlıkçıları derinden üzmektedir.

İşte Sağlık Bakanlığı 12.000 kadroluk yeni atama listesi

Sağlık Personeli
https://www.saglikpersoneli.com.tr/guncel/saglikta-12-bin-kisilik-yeni-alimin-listeleri-sizdi-h437.html

 

TBMM

Meclisten: “YÖK sesimizi duy! Sağlıkçılar işsiz, kontenjanları düşür!”

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan: YÖK’e sesleniyorum; iyi bir insan gücü planlaması yaparak, bunları değerlendirerek, fazlalıkları dikkate alarak üniversite kontenjanlarını belirlesin.

Aycan, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu yükseköğretime giriş sınavı yapılacağını anımsatarak, Türkiye’deki 206 üniversitede, yaklaşık 7.500 bin öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti. Üniversitelerde, öğretim üyesi bakımından ciddi eksik bulunduğunu belirten Aycan, üniversitelerin altyapısı daha oluşturulmadan kurulduğunu ifade etti.

Yükseköğrenim ticarileşti

Yükseköğretimin artık ticarileştiğini savunan Aycan,

Türkiye’de yükseköğrenim parası olanların alabileceği bir hak veya duruma doğru gitmektedir. Bu tehlikeli bir durum. Üniversiteler, altyapısı, binası, donanımları oluşmadan, öğretim üyesi sayısı yetersizken ciddi bir şekilde öğrenci almaya devam etmektedir. Buna da YÖK müsaade etmektedir, diye konuştu.

Aycan, bazı üniversitelerin talepleri doğrultusunda kontenjan artışı yapıldığına da dikkati çekti. Akademik kadroların yetersizliğinin altını çizen Aycan, üniversitelerin yeterli araştırma yapamadığını, bu nedenle Türkiye’nin bilimsel çalışmalara göre yapılan uluslararası üniversite sıralamalarında ilk 500’e giremediğini aktardı. Aycan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu küskünlüğe, kırgınlığa, ülkeye karşı soğumaya sebep oluyor. Bu tehlikeli ve ciddi bir durum. Bugün tüm mesleklerde Türkiye’de fazlalık var. Mühendis, avukat, diş hekimi, eczacı, sağlık meslekleri mensupları işsiz. Kamu da kadroları kısmış durumda. Zaten bu kadar kişiyi istihdam etmesi beklenemez. Türkiye’de tek ‘açık var’ gözüken hekim sayısı bile bence, şu an ihtiyacı karşılayabilecek durumda. Hekim sayısındaki durum bile dağılımdaki dengesizlikten kaynaklanıyor. Türkiye’deki hiçbir meslek grubunda şu an acil bir ihtiyaç yok. Bu hafta sonu üniversite giriş sınavı yapılacak. Hala kontenjanlar açıklanmadı. YÖK’e sesleniyorum; iyi bir insan gücü planlaması yaparak, bunları değerlendirerek, fazlalıkları dikkate alarak üniversite kontenjanlarını belirlesin. Şu an kontenjan belirlemeyle ilgili yetki YÖK’ün elindedir. YÖK, bunu doğru bir insan gücü planlamasına dayandırarak yapmıyor. Üniversitelerin istekleri doğrultusunda kontenjan belirliyor. YÖK’ün tüm taraflarla bir araya gelerek sağlıklı bir şekilde plan yapmasını gerekiyor.

Medimagazin
https://www.medimagazin.com.tr/hekim/universiteler/tr-mecliste-universite-kontenjanlarina-tepki-saglik-meslekleri-mensuplari-issiz-2-15-82002.html